cs  | de  | en
Facebook Krušné hory Instagram Krušné hory Youtube Krušné hory

MUZEUM MĚSTA DUCHCOVA *EXPOZICE HISTORIE MĚSTA DUCHCOVA *EXPOZICE HIKO-KOČÁRKY A DĚTSKÁ VOZIDLA Z DUCHCOVA *KNIHOVNA MUZEA MĚSTA DUCHCOVA *POPPELOVA VÝSTAVNÍ SÍŇ MĚSTA DUCHCOVA *ČÍTÁRNA POD ŠIRÝM NEBEM

Adresa: Masarykova 71/7, 419 01 Duchcov
Místo: Duchcov
GPS souřadnice: 50.603086, 13.746
Oblast: Duchcov

MUZEUM MĚSTA DUCHCOVA

expozice starého muzea        expozice stará

Duchcovské muzeum vzniklo v roce 1896 (ačkoliv již před tím v 17.-19. století existovaly na zdejším zámku bohaté kolekce museálního charakteru (rukopisy, staré tisky, obrazy, přírodniny), o nichž se zmiňují někteří návštěvníci zámku (S.Poniatowski, V. Krolmus, J.W.Goethe apod.). Jedním z hlavních důvodů vzniku muzea byla snaha místních Němců, mj. Franze Xavera Reidla (1845-1921) dokázat kontinuitu a starobylost německého osídlení Duchcova, do něhož od poslední čtvrtiny 19.století proudilo ve stále hojnějším množství české obyvatelstvo a hledalo práci v početných okolních šachtách. Stará muzejníbudova na Bílinské ulici

Nacionálně vyhraněný charakter zdejšího muzea v jeho počátcích podtrhovala spolupráce s významným historikem Herrmannem Hallwichem (1838-1913) a také s teplickým muzejníkem Antonem Herrmannem Fasslem (ačkoliv šlo o uznávané odborníky, byli oba velice nepřátelští vůči českým národním snahám). Doba do vypuknutí první světové války je obdobím největšího sbírkotvorného rozmachu duchcovského muzea. Muzeum mělo krásné sbírky prehistorické (o které jevil už v roce 1903 zájem proslulý archeolog, rytíř von Weinzierl), lokálněhistorické i přírodovědné, obohacované zoologickými raritami, které z brazilského státu Paraná posílali do svého rodného města bratři Schneiderové. O sbírky se tehdy ve svém volném čase starali místní představitelé německé maloburžoazie, a muzeum samotné sídlilo v domě v Bílinské ulici, kde se dnes nachází městská knihovna. Po vzniku samostaného československého státu, usilovali představitelé duchcovského muzea o to aby zdejšímu muzeu zůstal zachován německý charakter (v roce 1922 je totiž v Duchcově založeno menšinové muzeum české, v jehož čele stál Mstislav Draxl).

Německý charakter starého muzea je podržen tím, že vzniká Německý spolek-Vlastivědné muzeum v Duchcově. Od dvacátých let 20.století s muzeem spolupracuje Hermina Davidová-Mayová (1891-1986), která  Expozice starého muzea po studiích v Černovicích, Praze a Vídni jako jedna z prvních žen v středoevropském prostoru pěstuje archeologii. Významné byly zejména její dlouholeté práce na vykopávkách hrobů keltských žen v Libkovicích u Duchcova, ve kterých pokračovala za okupace i po válce. Mezitím se muzeum ve čtyřicátých letech stěhuje do větší budovy v Nádražní ulici a zároveň jeho sbírky přecházejí do majetku města. Od roku 1945 H.Davidová-Mayová stojí v čele muzea, v roce 1952 jí v její funkci střídá Adolf Merten, po něm nastupuje (r. 1957) Václav Kukla. Když V.Kukla v roce 1963 umírá, nemá se již o muzejní sbírky kdo starat. Do zimy roku 1967 jsou přestěhovány kolekce starého muzea na znovuotevřený duchcovský zámek. Odsud se postupně skupiny muzejních předmětů dostávají do okolních institucí (Krajské muzeum Teplice, Městské muzeum Ústí nad Labem apod.), část jich zůstává pod správou ústecké památkové péče jako tzv. věci valdštejnského původu?. V roce 1994 je rozhodnuto o obnovení městského muzea, především díky iniciativě Josefa Zády. (1923-2002). Muzeum dnes sídlí v bývalém měšťanském domě v Masarykově ulici.

Otevírací doba: květen - září pondělí - neděle 9:00 - 17:00 hod., říjen - duben pondělí - pátek 13:00 - 17:00 hodin

Vstupné: dospělí 20 Kč, děti, studenti, důchodci 10 Kč, školní výpravy 5 Kč

 

EXPOZICE HISTORIE MUZEA MĚSTA DUCHCOVA

expozice současná

Návštěvníci muzea se mohou seznámit s bohatou historií Duchcova a jeho přilehlého okolí v naší expozici. Průřez historií počíná od dob nejstarších a jeho součástí je i expozice archeologických nálezů dob prehistorických. Z doby laténské je zde vystaven tzv. Duchcovský poklad, který byl nalezen při čištění Obřího pramene v Lahošti v roce 1882 a jeho součástí bylo několik set bronzových předmětů, především pak spon s ozdobně řešenými lučíky, které do dějin archeologie vstoupily jako spony duchcovského typu. Z období středověkých dějin města si mohou návštěvníci prohlédnout řadu archelogických nálezů odhalených při výkopech v jádru města poblíž nejstaršího duchcovského kostela sv. Jiří. Neodmyslitelnou součástí dějin města v době novověké je působnost rodu Valdštejnů a na sklonku 18. st. osobnost G. Casanovy, kterému je věnována část expozice. Poslední místnost expozice je tematicky věnována rozvoji města v 19. a 20. st. a zachycuje intenzivní rozvoj hornictví a sklářství. Součástí expozice je rovněž prezentace historických filmových materiálů zachycujících město Duchcov.
 

Otevírací doba: květen - září pondělí - neděle 9:00 - 17:00 hod., říjen - duben pondělí - pátek 13:00 - 17:00 hodin

Vstupné: dospělí 20 Kč, děti, studenti, důchodci 10 Kč, školní výpravy 5 Kč

 
 

EXPOZICE HIKO - KOČÁRKY A DĚTSKÁ VOZIDLA Z DUCHCOVA

nám. Republiky 19/6, Duchcov

Expozice historických kočárků a dětských vozidel továrny HIKO ze sbírek Hany Müllerové.

Otevírací doba: červen - září pondělí - pátek 11:00 - 15:00 hod., sobota - neděle 10:00 - 16:00 hod.

Mimo sezónu možnost prohlídky po domluvě v Muzeu města Duchcova nebo na tel.: 417 835 526.

Vstupné: dospělí 20 Kč, děti, studenti, důchodci 10 Kč, školní výpravy 5 Kč

 

KNIHOVNA MUZEA MĚSTA DUCHCOVA

  • ¨§ůú     
Muzejní knihovna čítá více jak 7000 přírustkových čísel. Ke knihovně existuje věcný, jmenný a systematický lístkový katalog pořízený v letech 1998-2004 knihovnicí Jarmilou Trägrovou. Mezi časopisy naleznou zájemci o studium v muzejní knihovně soubor starších periodik duležitých pro vlastivědu a lokální dijiny, mj. : Duxer Zeitung, Heimat und Volk, Erzgebirgzeitung, Sudeta, Mittheilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen. Jsou zde také periodicky vydávané sborníky okolních muzeí např. Zprávy a studie Regionálního muzea v Teplicích, Památky, příroda, život, Sborníky okresního muzea v Mostě atd., ale také sborníky vydávané archivy (např.Louny ). Z časopisu obecnějšího rázu vlastní muzejní knihovna Časopis Národního muzea, Český časopis historický, Dějiny a současnost, Numismatické listy, Jihočeský sborník historický, Pražský sborník historický, Studie o rukopisech, Historickou demografii nebo sborník Bibliotheca strahoviensis. Ze starší části muzejní knihovny zaujmou práce s regionálně historickou a vlastivědnou tématikou o Duchcovu (F. X. Reidl, A. Kreuz, K. Kochmann ), Oseku (J. Grunnert), Bílině (T. Hutter) , Teplicích (A. Müller, G. Laube), Krupce (R. Knott, W. Weizsäcker), Chabařovicích (G. Simon) nebo Mostě (J. N. Cori) a také větší soubor gothajských genealogických almanachů (panovnické a knížecí rodiny). Knihovna je neustále doplňována díly s lokální tématikou, knihami z oboru starších (v poslední době i novějších) českých dějin, pomocných věd historických a také zásadními pracemi moderního dějepisectví (B. Geremek, R. van Dülmen, Ph. Aries, J. Delumeau apod.).
 

BADETELNA

Badatelna Muzea města Duchcova je zájemcům přístupna vždy po celou otvírací dobu muzea. Návštěvy mimo otvírací dobu je třeba objednat v předstihu.
 
 

POPPELOVA VÝSTAVNÍ SÍŇ MUZEA MĚSTA DUCHCOVA

síň

Poppelova výstavní síň se nachází v památkově chráněném domě v Masarykově ulici číslo 7, který prošel v letech 1995-1997 rozsáhlou rekonstrukcí a stal se tak důstojným místem pro Muzeum města Duchcova. Ve výstavní síni pojmenované po duchcovském sochaři Jana Ignáci Poppelovi se konají pravidelné výstavy. 

Otevírací doba: květen - září pondělí - neděle 9:00 - 17:00 hod., říjen - duben pondělí - pátek 13:00 - 17:00 hodin (dopoledne na zazvonění)

Vstupné: dospělí 20 Kč, děti, studenti, důchodci 10 Kč, školní výpravy 5 Kč